Dernekler; en az yedi gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklardır. Vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları sürekli bir amaca özgüleyerek oluşturdukları mal topluluğudur. Dernekler ve vakıflar hukuku vakıf ve derneklerin kuruluşunu, faaliyetlerini, denetim ve yönetimlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalıdır.

Vakıflar Hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Vakıf kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi.
  • Vakıf tüzüğü hazırlanması ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
  • Vakıf tüzüğü incelenmesi ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
  • Vakıf organ ve müdürlüklerinin her türlü kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve işbu kararlara karşı gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Vakıf faaliyeti temelinde gerekli izinlerin alınması için dilekçe hazırlanması ve ilgili birimlere müracaat yapılması.
  • Vakıf için gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu yönde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
  • Devlet adına intikal ettirilmiş olan vakıf gayrimenkullerinin geri alınması ve vakıf adına tescili için gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Vakfın tesisi, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

  • Vakıflar hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması.
  • Evladiye alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Vakıf Evlatlarının Galle Fazlası Alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.