loader image

KVKK Aydınlatma Metni

Ağartan Hukuk Bürosu olarak; müvekkillerimizin, iş ortaklığı gerçekleştirdiğimiz tüm kurum ve kuruluşların, çalışanlarımızın ve diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. İş bu Aydınlatma Metni, Ağartan Hukuk Bürosu’nun faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz veri sorumlusu Ağartan Hukuk Bürosu tarafından T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak; Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi; insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz Ağartan Hukuk Bürosu tarafından, Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla mevzuata uygun şekilde aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, kişisel verilerin, KVKK m. 5/2 ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla m. 6/3’de belirtilen şartların birinin varlığı halinde ilgili kişinin rızası alınmaksızın aktarılabilmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz Ağartan Hukuk Bürosu tarafından, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri kapsamında mevzuata uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Ağartan Hukuk Bürosu tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan üçüncü kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ağartan Hukuk Bürosu tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak ve ayrıca Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan şartlara dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 kapsamında ilgili kişi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m.5 uyarınca, veri sahiplerinin yukarıda belirtilen hakların kullanılması için taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Ağartan Hukuk Bürosu’na daha önce bildirilen ve Ağartan Hukuk Bürosu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Ağartan Hukuk Bürosu’nun elektronik posta adresi olan bilgi@agartan.av.tr’ye veya posta adresi Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Paşazade Sokak No:1 İNDET İş Merkezi Kat:4 Daire:11 Kadıköy/İSTANBUL adresine iletir.

Veri sahiplerinin başvurularında; adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Call Now Button