Medeni hukukun bir parçası olan eşya hukuku içerisinde yer alan Gayrimenkul Hukuku, ev, apartman, arsa, tarla gibi taşınmazlar üzerindeki hakları belirlemenin yanı sıra aynı alandaki uzlaşmazlıkların çözümünü bulan hukuk dalıdır.

El atmanın önlenmesi davası, tahliye davası ve irtifak, taşınmaz yükü, rehin gibi sınırlı ayni hakların kurulması ve sona erdirilmesi gayrimenkul ve inşaat hukukunun bir parçasıdır.

Gayrimenkul hukuku oldukça geniş kapsamlı, birçok alt dalı olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku kapsamında açılan davalara örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • İşgal tazminatı (ecri misil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları