İdare hukuku, kamu idaresinin teşkilat ve işleyişine ilişkin esasları, kişinin idare ile olan ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin görülmesini inceler.  İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalı olarak tanımlanabilir.

İdare, devletin yürütme organının içinde yer alan kamu hizmetlerini yürütmekle görevli teşkilatıdır.

Devletin idari teşkilatı, idari fonksiyonu yerine getirecek personelin sağlanması, kamu hizmetlerinin görülmesi, bunlara ilişkin hukuki işlemlerin yapılması idare hukukunun konusunu oluşturur.

İdari Yargıda Dava Türleri

  • İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları
  • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarara uğrayanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
  • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.