Kişiler hukuku kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini, korunmasını düzenleyen medeni hukuk alt dalıdır.

Hukukta kişi hak ve borçlara sahip olabilen varlıkları ifade eder. Hukuk sisteminde kişiler gerçek ve tüzel kişiler olarak ayrılır.

Gerçek kişiler, insanlardır; hakların ve borçların sahibi canlılardır. Gerçek kişiler hukuku insanların doğumla veya ergin olmakla kazanmış oldukları bazı hakları düzenler.

Tüzel kişiler; kendilerine kişi olma, hak ve borç sahibi olabilme yetkisi tanınmış özel niteliklere sahip insan ve mal topluluklarıdır. Örneğin; vakıflar ve dernekler tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler hukuku ise tüzel kişilerin kurulması, hakları gibi konuları ele alır.

Kişiler hukuku, aile hukuku ile birlikte medeni hukukun şahıs varlığı hukukunu oluşturur. Türk Medenî Kanununun 8. – 494. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 • Kişilerin hak ehliyetinin başlangıcı,
 • Fiil ehliyeti,
 • Kişiliğin sona ermesi,
 • Gaiplik kararı,
 • Ölüm karinesi,
 • Kişilerin ad üzerindeki hakkı,
 • Hısımlık,
 • Tüzel kişiliğin kurulması,
 • Tüzel kişiliğin hak ehliyeti,
 • Tüzel kişilerin organları,
 • Tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenlemektedir.