Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere  ne şekilde hangi oranda paylaştırılacağını ve borçlarının nasıl  hangi sırayla ödeneceğini  düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir.

Yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Murisin terekesi üzerinde ölüme bağlı tasarrufla birlikte yasal mirasçılarının dışında atanmış mirasçılar da hak sahibi olabilir.

Mirasçılar arasında miras bırakanın malları belli kurallar çerçevesinde  paylaştırılır.

Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları şu şekildedir;

 • Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısı,
 • Anne ve babadan her biri için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biri,
 • Sağ kalan eş için saklı pay oranı, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.

Miras hukuku davalarına örnek verecek olursak:

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaa davaları,
 • Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Sağ kalan eşin miras payı davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Murisin mirasının yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından paylaşılamaması halinde ortaklığın giderilmesi davası,
 • Miras payı denkleştirme davası,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası,
 • Mirasta istihkak davası,
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar,
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası,
 • Mirasın reddi kararının iptali davasını sayabiliriz.