6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 124’te şirket türleri sayılmıştır. Bunlar;

Kollektif Şirket:

En az iki gerçek kişi ile kurulabilen ve ortaklarından her birinin malları bakımından sınırsız sorumlu olduğu, sermaye olarak parayla ölçülebilen her şeyin getirilebildiği, değişken ve sınırsız sermayeli bir şirket türüdür.

Komandit Şirket:

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilen, ortaklarından en az birinin sorumluluğu sınırlanmamış olan şirket türüdür.

Komandite ortak: Sınırsız sorumludur. Şahsi malvarlığı haczedilebilir.

Komanditer ortak: Sınırlı sorumludur. Şahsi malvarlığı haczedilemez.

Anonim Şirket:

Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi ile kurulabilen, sermayesi belli ve paylara bölünmüş ve en az ellibin Türk Lirası olan, borçlarından dolayı sorumluluğu malvarlığı ile, ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sınırlı ve yalnızca şirkete karşı olan ortaklıktır.

Limited Şirket:

Bir veya daha çok gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından kurulan, ortak sayısı 50’yi aşmayan, sermayesi en az onbin Türk lirası ile kurulabilen, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için faaliyet gösterebilen, şirket borçlarından dolayı ortaklığın malvarlığı ile ortakların ise sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olarak ve yalnızca ortaklığa karşı sorumlu bulunduğu, esas sermayesi belirli ve sermaye paylarının toplamından oluşan bir sermaye şirketidir.

Kooperatif Şirket:

En az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilen sermaye sınırlaması bulunmayan, kar amacı gütmeyen şirket türüdür.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirketlerin kuruluş aşamasından, sermaye dağılımı, ortaklık yapısı, yönetim organlarının oluşumu, karar alma usulleri, kar payı dağıtımı, her türlü dava ve icra takiplerinde hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlık türüdür. Şirket avukatının Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Vergi Kanunu ve ilgili diğer sair kanunlar hakkında maksimum yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mıdır?

Türk Ticaret Kanunu 272’nci maddesi hükmünce; ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Ağartan Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere kuruluş aşamasından, sermaye dağılımı, ortaklık yapısı, yönetim organlarının oluşumu, karar alma usulleri, kar payı dağıtımı, her türlü dava ve icra takiplerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.