Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.

Gerçek ve tüzel kişiler, kanunların ve emredici kuralların çizdiği sınırlar içerisinde iradelerine uygun bir hukuki ilişki kurabilmek amacıyla sözleşme yapabilirler. Taraflar karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarını sözleşmelerle ortaya koyarak bu sözleşmeleri kendi içlerinde bağlayıcı hale getirirler. Tarafları bağlayıcı bir sözleşme ilişkisi kurulmadan önce hak ve yükümlülüklerin bilinmesi oldukça önemlidir.

Türk Hukukunda sözleşmenin geçerli olabilmesi için, emredici kanun hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması veya sözleşme konusunun imkansız olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmelerin kuruluş, revize veya imza altına alınma aşamasından sonra ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların çözümünde, Sözleşmeler Hukukunun yanı sıra Sözleşmeler Hukuku ile ilgili olabilecek diğer hukuk dallarına da hakim olunması gerekecektir.

Ağartan Hukuk bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimizin taraf olmayı planladıkları hukuki ilişkilere uygun, tip sözleşmeler ve karma sözleşmeler hazırlamakta ; sözleşmenin imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konması, ihtiyaca göre revize edilmesi veya zeyilnameler hazırlanması, fesih sürecine yönelik belgelerin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan her türlü uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Fikri mülkiyet hakları çeşitleri; telif hakları ve sınaî mülkiyet hakları olmak üzere iki gruba ayrılır.

  • Telif hakları: İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri olmak üzere 4 grupta incelenir. Telif hakları 3. kişiler tarafından kullanılamaz.
  • Sınaî mülkiyet hakları: Patenti marka ve tasarım gibi hakları kapsar. Özgün çalışmalar olarak karşımıza çıkan sınai mülkiyet hakları, ürün üretmek ve satmak amaçları üzerine kullanılır.

Özetle; fikri mülkiyet hakları edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunan haklarken sınaî mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.