Vergi Nedir?

Vergi ödevi 1982 Anayasasının Siyasi Haklar ve Ödevler bölümü madde 73’te düzenlenmiş bir anayasal ödevdir. Vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerinin veya devletin, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla şahıs ve tüzel kişilerin mali güçlerine oranla karşılıksız, cebri, kanunilik ilkesi çerçevesinde aldığı parasal yükümlülüklere vergi denilmektedir.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku; vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.

Ekonomik Kaynaklarına Göre Verginin Sınıflandırılması;

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi

Servet Üzerinden Alınan Vergiler

 • Emlak Vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Değerli konutlar vergisi

Harcamalardan Alınan Vergiler

 • Katma değer vergisi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi
 • Özel tüketim vergisi

Anayasal bir ödev olan verginin yasalarda öngörülen sürelerde ödenmemesi durumunda birtakım yaptırımlar söz konusu olmaktadır;

Vergi Davası

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim ve harçların, gümrük vergilerinin, yerel idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında doğan uyuşmazlıklar, vergiye ilişkin ceza ve zamlar, vergi davasına konudur. Yetkili mahkeme, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlükleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, Gümrük Kanununa göre alınan vergilerle VUK gereğince şikayet başvurusunun reddinde söz konusu yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yer Vergi mahkemesidir.

Kimler Vergi Davası Açabilir?

 • Yükümlüler
 • Adına vergi cezası kesilenler
 • Vergi daireleri

Vergi Davası Açılması Sonucunda Karar

Yükümlü tarafından açılan davada hüküm davanın kabulü kararında ;

 • Vergi idaresinin yaptığı işlem iptal edilir.
 • Tarhiyatın terkini: idarenin tek taraflı kararıyla silmesi
 • Ödenmiş verginin iadesi: 4 ay içinde iade edilmezse ondan sonraki her ay için de gecikme bedeliyle birlikte ödemesi gerekir.
 • Haciz vb işlemlerin kaldırılması yolunda hüküm tesis edilir. İhtiyati tahakkuk varsa o geçersiz olur. Mükellefin kendi beyanı üzerine yapılacak tarhiyat tahakkuk beklenir. Onun üzerinden mükellefin diğer ödevlerini yerine getirilmesi beklenir.

Vergi dairesince açılan davanın kabulü kararında;

 • Takdir ve tadilat komisyonlarınca yapılan değerleme geçersiz kalır.

Yükümlünün açtığı dava reddedildiğinde

 • Tarh edilmiş vergi tahakkuk ettiğinden ödenmesi gerekir. Mahkeme kararına göre düzenlenen ihbarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir.

Resen ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde Mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.

Vergi davalarında hak kaybına uğramamak için davanın mutlaka uzman bir avukat ekibi ile takip edilmesi gerekmektedir. Vergi davaları hakkında detaylı bilgi almak için Ağartan Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.