Eşim Uzun Süreli Hapis Cezası Aldı Bu Sebeple Boşanabilir miyim?

Ağartan Hukuk Bürosu olarak canlı destek ve danışma hattından sıkça aldığımız sorulardan biri, eşlerden birinin uzun süreli hapis cezası aldığında ne yapılabileceği sorusudur. Unutulmamalıdır ki evlilik her iki bireye de yükümlülükler vermektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi eşlerin aile birliğinin sağlaması açısından önem taşımaktadır. Uzun süreli hapis cezası alan eş de bu yükümlülüklerine yerine getiremeyeceği için boşanmak mümkündür. İlgili Yargıtay Kararı YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2015/21999 KARAR NO : 2017/2786 KARAR TARİHİ : 16.03.2017 T.C. BOŞANMA DAVASI – DAVALININ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARINDAN DOLAYI UZUN SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKUM OLDUĞU – EVLİLİK BİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLEMEYECEĞİ –DAVANI ...

Devamı

Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Mümkün müdür?

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ORTAK VELAYET MÜMKÜNMÜDÜR? BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VEYA BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİNDE ORTAK VELAYET TALEP EDEBİLİRMİYİM? Öncelikli olarak Medeni Kanunda ve Aile Hukukuna ilişkin içtihatlarda bulunmayan düzenlemenin Türk hukuk sistemi içerisinde uygulanıp uygulanamayacağının incelenmesi gerekmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti anayasası’nı incelediğimiz de milletler arası andlaşmaların geçerliliği ve uygulanabilirliği düzenlenmiştir. Düzenlemeyi incelediğimiz de; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar  kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası Andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilece ...

Devamı

Usulüne Uygun Arama Yapılmadan Delil Elde Edilebilir mi?

Adli Arama Kararı ile Yapılması Gereken Arama İşleminin Önleme Araması Kararına Dayanarak Yapılması Hukuka Aykırılık Teşkil Eder Ve Elde Edilen Deliller Hükme Esas Alınamaz. Bir şüphelinin veya sanığın yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda şüphe bulunması halinde şüphelinin üstü veya eşyaları aranabilir. Bu husus Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun Maddesini incelediğimiz de “MADDE 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.” Dayanak kanun maddesi, tanımını ve kapsamını her ne kadar 116. Maddesinde düzenlemişse de adli aramanın usulünü Ceza Muhakemesi Kanunun 119. Maddesinde düzenlemi ...

Devamı

Yargıtay Kararlarında Boşanma Sebeplerine Örnekler

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması Cinsel ilişkiden kaçınmak Cinsel ilişki kuramamak Eşini satacağını söylemek Zorla ters ilişki kurmak Tedavi yerine üfürükçüye götürmek Eve habersiz karşı cinsten birini almak Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması Fuhuş yapmaya zorlamak Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi Çift cinsiyetli olmak Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) (Güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir) Eşini sevmediğini açıkça söylemek Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması Eş ile yatmama boşanma nedenidir. Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak Kocasının tayin edildiği ye ...

Devamı

Çocuklarımızı Emanet Ettiğimiz Bakıcı, Dadı ve Kreş Öğretmenlerinin Kötü Muameleleri Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Var mıdır?

Kötü muamele suçu mülga 765 sayılı TCK’ nın 478. maddesinde düzenlenen suçun ve 477. maddede yer alan disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suçunun tek kapsamda birleştirilerek yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n da 232. maddesinde “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde ve “Kötü Muamele Suçu” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun maddesini incelediğimiz de; Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) “MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan ki ...

Devamı