Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu hususta denetim mekanizması yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenmiş ve tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerde bulunan baro başkanlığına bırakılmıştır.

İstanbul da bulunan ve Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine uymayan şirketler hakkında İstanbul Barosu suç duyurusunda bulunacağını bildirmiştir.

23.09.2017 tarihinde yapılan açıklama www.istanbulbarosu.org adresinde “Avukat bulundurma Yükümlülüğüne Uymayan Şirketler İçin Savcılıklara Başvurulacak” başlığıyla duyurulmuştur. Baroda Bulunan haberin detayı ise şöyle;

İstanbul Barosu Başkanlığınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından bildirilen 32.500’e yakın anonim şirkete yazılan yazıda, şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeleri, aksine davranan şirketler için ise yasal işlem yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulacağı bildirildi.

Başkanlığın ilgili anonim şirketlere gönderdiği yazı şöyle:

İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan sözleşmeli avukat bulundurulmasına ilişkin düzenlemenin uygulanması için çalışma başlatıldı.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler” başlıklı 73/A maddesindesürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve “Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor” başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

2017 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 1.777,50- TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00-TL üzerinden işlem yapılacaktır.

Yukarıda yer verilen yasa hükmü gereğince, şirket de sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığınız hususunda bilgi vermenizi, bulunduruyor iseniz 2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğini, eğer avukatınız sigortalı çalışan ise 2017 yılına ait maaş bordroları örneğini tebliğden itibaren 10 gün içinde Başkanlığımıza göndermenizi, cevap vermemeniz ve gerekli belgeleri sunmadığınız takdirde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı davrandığınızın kabulü ile şirketiniz hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağını ve yasal işlemlere başlanacağını bilgilerinize rica ederiz