• TCK Madde 86/2
  Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte kasten yaralama suçu
 • TCK Madde 89/5
  Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)
 • TCK Madde 102
  Cinsel Saldırı
 • TCK Madde 104/1
  Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • TCK Madde 105
  Cinsel Taciz
 • TCK Madde 106/2. cümle
  Malvarlığına Yönelik Tehdit
 • TCK Madde 116/1
  Konut Dokunulmazlığının İhlali
 • TCK Madde 117/1
  İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • TCK Madde 123
  Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
 • TCK Madde 125-131
  Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)
 • TCK Madde 139
  Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)
 • TCK Madde 144
  Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller
  -Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık
  -Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık
 • TCK Madde 146
  Kullanma Hırsızlığı
 • TCK Madde 151
  Mala Zarar Verme
 • TCK Madde 155
  Güveni Kötüye Kullanma/Emniyeti Suistimal
 • TCK Madde 156
  Bedelsiz Senedi Kullanma
 • TCK Madde 159
  Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller:
  -Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
 • TCK Madde 160
  Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • TCK Madde 167/2
  Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
 • TCK Madde 209/1
  Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması
 • TCK Madde 233/1
  Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
 • TCK Madde 239/1-2
  Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • TCK Madde 342/2
  Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu